Tipton Grove Mandarin Oranges, 11oz

Tipton Grove<font class="trade-mark">&trade;</font> Mandarin Oranges, 11oz
Enjoy the fresh-picked taste of Tipton Grove Mandarin Oranges In Syrup. Juicy & delicious orange slices are perfect for snacks, school lunches, or salads.